คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

๑๔ เสาหลัก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นายโสภณ  นิลกำแหง

นายโสภณ นิลกำแหง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายพันธ์นพ  ควรดำรงธรรม
นายพันธ์นพ ควรดำรงธรรม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นางวัชรีพร  ควรดำรงธรรม
นางวัชรีพร ควรดำรงธรรม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายพงษ์ศักดิ์  ราชโสภา
นายพงษ์ศักดิ์ ราชโสภา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางวราพร  ยั่งยืนนาน
นางวราพร ยั่งยืนนาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นายสมบูรณ์  วุฒิพิริยะอังกูร
นายสมบูรณ์ วุฒิพิริยะอังกูร

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายสมบูรณ์  โสภณธนารักษ์
นายสมบูรณ์ โสภณธนารักษ์

นายแพทย์เชียวชาญ

นายสิทธิพงษ์  ดำรงพิวัฒน์
นายสิทธิพงษ์ ดำรงพิวัฒน์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายอังคาร  รัตนสีดา
นายอังคาร รัตนสีดา

นายแพทย์ชำนาญการ

นายสุเมธ  รัตนมณีกรณ์
นายสุเมธ รัตนมณีกรณ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายจิระนันท์  โคตรประดา
นายจิระนันท์ โคตรประดา

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา  นำชัยทศพล
นางสุกัญญา นำชัยทศพล

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

นายจักร์พงษ์  ศุภษร
นายจักร์พงษ์ ศุภษร

นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวลาวัณย์  เพชรคำ
นางสาวลาวัณย์ เพชรคำ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US