" ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ประสาน พัฒนา "

นาง วราพร ยั่งยืนนาน

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ผลงานวิชาการ :

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน