นางศิริพร ศุภวรรธนะ (พ.ศ.2520-2542)

นางศิริพร ศุภวรรธนะ (พ.ศ.2520-2542)

หัวหน้าพยาบาลท่านแรกของ รพร.สว่างแดนดิน รุ่นบุกเบิกตั้งแต่เป็นสถานีอนามัย เป็นช่วง วางรากฐานก้าวเข้าสู่ระบบคุณภาพ มาตรฐานการพยาบาลใช้มาตรฐานเล่มเขียวคลาสสิกในการพัฒนา ถือเป็นเรื่องใหม่และมีความท้าทายในสมัยนั้น เริ่มจากนโยบายนมแม่ การใช้บริการดุจญาติมิตรมาพัฒนาภาพพจน์ของพยาบาลให้เปลี่ยนไปจากเดิม มาตรฐาน พบส. ท่านได้วางรากฐานและปลูกฝังความเป็นวิชาชีพพยาบาลไม่ว่าจะเป็นประเพณีอันดีงาม มีแผนการพัฒนาระบบบริการ ค่าตอบแทน ระบบคอมพิวเตอร์ เริ่มมีการพัฒนาจากวิทยากรภายนอก


นางสุกัญญา เผ่าวงศา (พ.ศ.2542-2551)

เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริง ระบบคุณภาพของ สรพ. พยาบาลมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ มาตรฐาน ISO วิชาชีพพยาบาลมีการพัฒนาเลื่อนระดับ มีเงินประจำตำแหน่ง เป็นที่ศึกษาดูงาน ศึกษาอบรมภายนอก การเตรียมความพร้อมของพยาบาลกับการสื่อสารที่ไร้พรมแดน การเป็นผู้นำทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ การสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพศึกอบรมต่อเนื่อง เริ่มมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยมีโรงพยาบาลพี่เลี้ยงจาก รพ.จังหวัด มาตรฐานการพยาบาลเปลี่ยนเป็น TQM

นางสุกัญญา  เผ่าวงศา (พ.ศ.2542-2551)

นางสาวเบญจศีล อุทัยฉัตร (พ.ศ.2551-2562)

นางสาวเบญจศีล อุทัยฉัตร (พ.ศ.2551-2562)

การพัฒนาต่อยอดของระบบคุณภาพ มาตรฐานบริการพยาบาลของกองการพยาบาลที่ชัดเจน มีระบบการประเมินคุณภาพ การคาดหวังผ่านการประเมิน Thailand Quality Award ผ่านมาตรฐาน PNC ซึ่งเป็นระบบคุณภาพแบบเครือข่าย เน้นการประสานเชื่อมโยงกับชุมชน เป็นยุคที่มีเกื้อกูลกับสังคมและพระพุทธศาสนา แผนความก้าวหน้าทางวิชาชีพพยาบาลในการยกระดับเป็นโรงพยาบาล M1 โครงสร้างของโรงพยาบาลทั่วไป 16 กลุ่มงานการพยาบาล และเป็นช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข มิติ 4 Excellence การพยาบาลควบคู่กับระบบบริการสุขภาพ Service Plan นับเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาวิชาชีพทางการพยาบาลอย่างก้าวกระโดด


นางปรียา ตันศิริ (พ.ศ.2562- 2565)

ปีงบประมาณปี 63 มีแผนในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เน้นจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ แต่ต้องมาเจอกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 สถานการณ์อันเลวร้าย เรียกได้ว่าเป็นฤดูกาลแห่งความยากลำบาก หัวหน้าพยาบาลต้องใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายทั้งในด้านบริหารจัดการ ความท้าทายในการรักษาคุณภาพมาตรฐานพยาบาลให้อยู่คงอยู่ในภาวะวิกฤตนี้ โดยคำนึงถึงความสุขของเจ้าหน้าที่ ท่านเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญโควิด -19 ตั้งแต่ระลอกแรก การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนมากมาย แต่ก็สามารถนำพาพวกเราผ่านพ้นจากโรคระบาดร้ายแรงกลายเป็นโรคประจำถิ่นในที่สุด

นางปรียา ตันศิริ (พ.ศ.2562- 2565)
เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
  • 291 หมู่ 11 ถ.ภูมิภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

  • 042-721-111

  • sawanghospital@gmail.com

ติดตาม : FOLLOW US