งานจัดเก็บ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางสาวชรินรัตน์ มุลเมือง

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวปริญญาภรณ์   คล้ายทอง
นางสาวปริญญาภรณ์ คล้ายทอง

หัวหน้างาน

นางหวานใจ ปาลสาร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสมถวิล ถวิลหวัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ไม่มีรูป
นางสาวสายฝน สุภาชาติ

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

ไม่มีรูป
นางสาวสุธินันท์ โพธิ์ทรัพย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ไม่มีรูป
นางสาวศิริภัคสร พรมวงศา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ไม่มีรูป
นางสาวกุสุมา ภูผานิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US