งานโสดทัศนศึกษา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายจักร์พงษ์ ศุภษร

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางเบญจวรรณ   พิลึกเรือง
นางเบญจวรรณ พิลึกเรือง

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางสาวภัทรวดี สุวรรณศรี

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ไม่มีรูป
นายยอดชาย นามเดช

พนักงานบริการ

ไม่มีรูป
นายปรีชาพล แก้วกิจ

พนักงานโสตทัศนศึกษา

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US