งานเวชระเบียน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายสุเมธ รัตนมณีกรณ์

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวจิรวรรณ   เสนาชัย
นางสาวจิรวรรณ เสนาชัย

หัวหน้างาน

นางสาวจริยา สุขเสริม

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

นางสาววิชุดา พลเศษ

พนักงานบัตรรายงานโรค

นางสาวอรญา อรรถสาร

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

นางสาวรัตนา คุณบุราณ

พนักงานบัตรรายงานโรค

นางสาวนิ้มนวล ไชยพรมมา

พนักงานบัตรรายงานโรค

นางสาวมณีรัตน์ พรมวิชัย

พนักงานบัตรรายงานโรค

นางสาวเมขลา ธิโสภา

พนักงานบัตรรายงานโรค

ไม่มีรูป
นายมิตรธิชัย แสงดี

พนักงานบัตรรายงานโรค

นางสาวประไพพร มณีเลิศ

พนักงานบัตรรายงานโรค

นางสาวจิราพร กล่ำมอญ

พนักงานบัตรรายงานโรค

นายสุธิวัฒน์ ตองตาสี

พนักงานบัตรรายงานโรค

นางสาวบุษบา เกษศรี

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

นางพัชรินทร์ เอมทอง

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

นางสาวกรกนก ไชยยศ

เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

ไม่มีรูป
นางสาวคณนาถ วรพงษ์

พนักงานบัตรรายงานโรค

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US