งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางพัชรินทร์   พรหมจักร
นางพัชรินทร์ พรหมจักร

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวธิติมา พานิจ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายภัทรธิดา โสมเฉลา

เจ้าพนักงานธุรการ

ไม่มีรูป
นางมาลี อนุวงษา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางวิมลศรี ศิริบำรุง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายพิศาล สีสถาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางจารุวรรณ สวัสดีมูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอาภรณ์ แพงนอก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวปาลิดา ดงภูยาว

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US