กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายสารัช มาตตายา

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางนวพร สุริยะชัย

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นายนิพนธ์ เสนากุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวจุฑามาศ ธิมะสาร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US