งานเวชกรรมปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายปิยพันธุ์ ภูโอบ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางรัชนี   ชินวงศ์
นางรัชนี ชินวงศ์

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นายคมกริช ครองยุติ

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางสุภาภรณ์ ทุมประดิษฐ์

เจ้าพนักงานธุรการ

ไม่มีรูป
นางกรรณิการ์ กงลีมา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางกัญชลา ทุมมารักษ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสุธิดา โอตาไสย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายอภิชาติ สารธะวงค์

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวนิตยา จำปา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวปุณยวีร์ อัญคณาพิบูลย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายปภินวิทย์ คำสมาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวหนูดี พรมวัง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ไม่มีรูป
นางสาวปรินาท ราชชมภู

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวศิรินาถ เพียงเทพพงศธร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวทาวีณา บุตรพรม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวณฐพร แก้วมุงคุณ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวลดามาศ เมืองพราม

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวฐิศิรักน์ บุญโสภา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวสาวิตรี ศรีมุกดา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ไม่มีรูป
นางสาววิลาวัณย์ จันคำ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ไม่มีรูป
นายธนา แดงหล้า

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นายอดิศร เทียมราช

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค

นางสาวมยุรี ศรีชำนาญ

นักวิชาการสาธารณสุข

ไม่มีรูป
นางสาวธัญพร กิ่งแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US