งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายอังคาร รัตนสีดา

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางเพ็ชรมะณี พลราชม

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางประยงค์ ดาสีวังปา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ไม่มีรูป
นางสาวธาริณี พันทะสา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ไม่มีรูป
นางสาววิไลพร สงวนพรหม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ไม่มีรูป
นางสาวสิริญญา พรหมอินทร์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ไม่มีรูป
นางสาวอมรรัตน์ โคตรปัญญา

แพทย์แผนไทย

ไม่มีรูป
นางสาวจริยา เคนสีลา

แพทย์แผนไทย

ไม่มีรูป
นางสาววรรณิศา จุลลนันท์

แพทย์แผนไทย

ไม่มีรูป
นางสาวเพ็ญนภา จันทาทำ

แพทย์แผนไทย

ไม่มีรูป
นางสาวอินทร์ชญาณ์ ชัยเลี้ยว

แพทย์แผนไทย

ไม่มีรูป
นางสาวภาวิตา เสนงาม

แพทย์แผนไทย

ไม่มีรูป
นางสาวอุไรเพชร สิมพรักษ์

แพทย์แผนไทย

ไม่มีรูป
นางสาวอภิชญา ปาลา

แพทย์แผนไทย

นายเสฎฐวิทย์ เชื้อบริบูรณ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

นางสาวจันเพ็ญ จันทะศรี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ไม่มีรูป
นางสาวอาริษา วันดี

แพทย์แผนไทย

นายพิชิต โนนตูม

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวขนิษฐา ภูรัพพา

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นายเทพฤทธิ์ บัวภา

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ ปัญญาสาร

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวรัตติยากร วงศ์มาลาสิทธิ์

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวศิริมาศ เพชรโคตร

แพทย์แผนไทย

นายนราวิชญ์ ศรีดี

พนักงานบริการ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US