กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายปิยพันธุ์ ภูโอบ

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางสาวณัฐิยา เตชะบุณยรัตน์

นายแพทย์ชำนาญการ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US