Sick Newborn , NICU

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางลาวัลย์ เทศน์เรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางวนิดา สุทธิอาจ

หัวหน้างาน

นางสาวพัชรา คำมุลตรี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวนัยนา มะลิจันทร์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาววลัยพร ยะสาร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวนิโลบล พลสีลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางมยุรี อุปครราช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวชุลีกร สุวรรณบุตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวจารุวรรณ คชสาร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวรัชฎา เขียวคำ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาววรารัตน์ โสมชัย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวณัฐธยาน์ สมบูรณ์พร้อม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวฤทัยรัตน์ โตโนลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวประกายนิล บุตรสุวรรณ์

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางวนิดา เตโช (ฮดโสดา)

พยาบาลวิชาชีพ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US