งานกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางลาวัลย์ เทศน์เรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางลาวัลย์ เทศน์เรียน

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางสาวคมคาย แสงโยธา

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางสาวรวิสรา ไชยวงศา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางนิตญา จันทร์ทอง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวนุชจารินทร์ สากระโทก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสุวรา ทองเลิศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวเจนจิรา คำภูนิจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางธัญธนาภา สีสถาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพรวิภา สร้อยสด

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวธัญวรัตม์ หล้าชาญ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวอิสริยาภรณ์ คำควร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาววรรณิภา แสงเขียว

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวชฎารัตน์ เพ็ชรเสนา

พยาบาลวิชาชีพ

ไม่มีรูป
นางสาวสุษิณี เอี๊ยบทวี

พยาบาลวิชาชีพ

ไม่มีรูป
นางสาวจันทนา พลสิมมา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นายเทพชัย สาระพัฒน์

พนักงานประจำตึก

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US