งานสูติ-นรีเวช

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางวันรัฐ พจนา

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางวันรัฐ พจนา

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางสาวจรรยพร ชินที

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นายพงษ์ศักดิ์ ล่ำลอง

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางรัสมี ดวงสุภา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางกนกวรรณ จิตอาคะ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวบุจรินทร์ ศรีสถาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวพุทธิดา จันทร์สว่าง

พยาบาลวิชาชีพ (น.ร.ทุน)ชำนาญการ

นางสาวนุชนาฎ อริยชาติ

พยาบาลวิชาชีพ (น.ร.ทุน)ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวนพลักษณ์ เพชรพรรณ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวสุนารี ศรีนา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวอาทิตยา คุณปัญญา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายทวีเกียรติ อักษรดี

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางเบ็ญจวรรณ สีสถาน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวศิริรัตน์ อินคุณ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US