ตึกพวงชมพู

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางวันรัฐ พจนา

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางวันรัฐ พจนา

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางสาววราพร บุญชาญ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวพรลิขิต นาสิงห์ขันธ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวสำราญ พรมพินิจ

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางสาวจิราภรณ์ มีม้วน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาววนิดา แสงภักดี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวนิตติยากร คิอินธิ

พยาบาลวิชาชีพ (น.ร.ทุน)ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวอภิญญา ศรีมงคล

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวกนกนุช บึงสุวรรณ

พนักงานประจำตึก

นางสาวนงนภัส กิมะโน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวริสารัตน์ แสงโพธิ์

พยาบาลวิชาชีพ

ไม่มีรูป
นางสาวจุฑาพร หันจางสิทธิ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US