งาน ANC

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางวันรัฐ พจนา

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางวันรัฐ พจนา

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางยุพิน พรมแพง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวณัฐชยา แสงสี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวณหทัย แก้วมุงคุณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวสิรวีร์ (สุชญา) พาโคกทม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวปิยนุช พุดกุดเรือ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US