งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางเย็นใจ   พิมพ์บรรณ
นางเย็นใจ พิมพ์บรรณ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางเย็นใจ   พิมพ์บรรณ
นางเย็นใจ พิมพ์บรรณ

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางสาวผกามาศ สุริยะไชย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวอรญา แสงย้อย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นายสุรไกร ชีวสุทธิ์

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นายสุวรรณหก ศรีสว่าง

พนักงานบริการ

ไม่มีรูป
นางเกษสุดา วังขุนพรหม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวอรทัย สุทธิอาจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวรัตนาภรณ์ กวานเหียน(ทองไทย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาววัลลี กาสินพิลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาววราภรณ์ สุวรรณเพชร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายวัชรพงศ์ ศรีสร้อย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวสุภมาส ฉายาวิสาร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายปัญญา ชัยภูมิ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นายณัฐพงศ์ ตนุกิจ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US