งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางสาวศรัญญา ศุภมงคลศิริ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวปาริชาต   คุณวงศ์
นางสาวปาริชาต คุณวงศ์

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางสาวอุทุมพร มะเดื่อ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวอมรรัตน์ ทันแล้ว

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นายธีระยุทธ์ สากระโทก

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางประยงค์ เบิกสีใส

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวสุนทรียา จันทร์ยิ้ม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาววีราภรณ์ ฤาชากูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายอภิสิทธิ์ ย้อยดวงชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสุภาพร หงษ์ลีลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายภาณุพงศ์ คงชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวเอมอร คุณมี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวทิศาพร ศรีเครือดง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวสุทธิกานต์ ศรีสาคร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายพลัฎฐ์ ใครบุตร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายวันชัย วงศ์กระต่าย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวเทวรรณ์ มิ่งมิตรวัน

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางสาวเจนจิรา ทนสระน้อย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวอุมารินทร์ สินอยู่

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US