งานผู้ป่วยใน อายุรกรรมชาย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางรัชนีย์   สมบัติศรี
นางรัชนีย์ สมบัติศรี

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางจรัญญา   นาคบุตรศรี
นางจรัญญา นาคบุตรศรี

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางสาวอังคณา จำปานุ้ย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นายศักดิ์สิทธิ์ เทียมราช

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางสาวอริษา บุตรโคตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวอังคณา ผาลิกา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวปิยนุช แผนบุตร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวสุกัญญา แสนเกตุ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวลลิตา จันมี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวพนิดา ฤทธิตะมนต์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวอธิษฐาน ศิริขันธ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวดารุณี กาญบุตร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวศรัญญา ลียงค์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวเจนจิรา อ่อนชาติ

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวจิรัชยา กาสินพิลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวมัลลิกา ผาเวช

พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวเรณุการ์ ปิดตะการ

พยาบาลวิชาชีพ

ไม่มีรูป
นางสาวอนงค์ลักษณ์ วิเศษศรี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวอรพรรณ ปิยะขาม

พยาบาลวิชาชีพ

นายวีรชาติ พรมกุล

พนักงานประจำตึก

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US