งานผู้ป่วยใน อายุรกรรมหญิง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางรัชนีย์   สมบัติศรี
นางรัชนีย์ สมบัติศรี

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวศิวพร   พรหมพารักษ์
นางสาวศิวพร พรหมพารักษ์

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางสาวปวีณา ปาละสิทธิ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายวีระศักดิ์ พรหมวงศ์

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางประวีณา ลาดบาศรี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวธมนวรรณ ศรีแก้ว

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางสาวพนิดา หาญอาษา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวนิตยา แสนวิลัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวศุภลักษณ์ เบิกสีใส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาววัชรินทร์ ไชยวงค์คต

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวพรพรรณ พรมาย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาววรกัญญา ยาทองไชย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวพรณภา สินธุธรรม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวอรกนก วังใจ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวศรีสุดา ตีผาลาด

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวนิลาวัลย์ สนองผัน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางณัฐวดี สมัครการ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางขวัญรัตน์ ดาสีวังปา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวธิดารัตน์ แสงดี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวจิราภรณ์ โกสายา

พยาบาลวิชาชีพ

นายสุนทรี สายแวว

พนักงานประจำตึก

นางสาวธัญจิรา เทียมราช

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวเจนจิรา จามะลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US