งานผู้ป่วยใน ตึกปาริฉัตร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางรัชนีย์   สมบัติศรี
นางรัชนีย์ สมบัติศรี

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางเสาวลักษณ์   สารีคำ
นางเสาวลักษณ์ สารีคำ

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางสาวประภาภรณ์ ทองเบ้า

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาววรัญญา ศรีบุญเรือง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาววรัญมณี สมเกียรติยศ

พยาบาลวิชาชีพ (น.ร.ทุน)ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางฐิติพร ศรีนุกูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางอรทัย รวมธรรม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวณัฏฐวิภา เอมทอง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายวรวัฒน์ ศรีสว่าง

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางสาวเกวลิน อ้วนทา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสินาภรณ์ พันธุโคตร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US