งานผู้ป่วยใน สงฆ์อาพาธ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางรัชนีย์   สมบัติศรี
นางรัชนีย์ สมบัติศรี

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางเสาวลักษณ์   สารีคำ
นางเสาวลักษณ์ สารีคำ

หัวหน้างาน

นายวิศรุต นาคา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายนัทธ์นรินทร (ณัฎนัย) คำนาโฮม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายวุฒิพงษ์ สายแวว

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นายสมชาย พรหมสาขา

พยาบาลวิชาชีพ (น.ร.ทุน)

ไม่มีรูป
นายพุฒิพงษ์ แสนโคตร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US