งานผู้ป่วยในหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางรัชนีย์   สมบัติศรี
นางรัชนีย์ สมบัติศรี

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางมาริษา   ดวงพา
นางมาริษา ดวงพา

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางดอกรักษ์ เหิมหอม

พนักงานประจำตึก

นางสาวอลิษา ชัยรินทร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวมินตรา ไชยรบ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนิศากร อาจารีย์

พยาบาลวิชาชีพ (น.ร.ทุน)ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวอารีรัตน์ อาจอักษร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวฑิตฐิตา กางทอง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรษา อรัญโชติ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางราตรี พิมสอน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน

นางสาวน้ำฝน สุขเจริญ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวธณภร ลามคำ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US