งานผู้ป่วยหนัก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางสาวลาวัณย์   เพชรคำ
นางสาวลาวัณย์ เพชรคำ

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางสุกันดา ศรีชาติ

หัวหน้างาน

นางสาวสุรภี ไชยเชษฐ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นายสายัณ คำจันทร์

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางสาวสุพรรษา สะอาดวงษ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวปฐมาวดี อยู่ทองหลาง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวเอี่ยมศิริ ฮดโสดา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวปานใจ ฤาเดช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวกนกเพชร แก้วเกิด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสุพรรษา ผลมุ่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวมณีรัตน์ โสมศรีแพง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวดรุณี มณีสิงห์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวปัทมา สมคะเณย์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายศรายุทธ ฝ่ายขันธ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวนริศรา สุขานนท์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวจันทร์จิรา ปิ่นใจ

พยาบาลวิชาชีพ (น.ร.ทุน)ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายปฏิยุทธ์ อุปพงษ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวภิญญดา กองแก้ว

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวธันธิวา นิระปะกะ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวจุรัสรา นารินรักษ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวขวัญนภา เสียวสุข

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาววิรากร นนทะศิริ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวศิรินยา ดลดิลก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายอรุณ อึ้งเจริญ

พนักงานประจำตึก

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US