งานส่องกล้อง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางสาวมัณฑนา   เพชรคำ
นางสาวมัณฑนา เพชรคำ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวมัณฑนา   เพชรคำ
นางสาวมัณฑนา เพชรคำ

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางสาวจีรภา สายทองคำ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวจุฬาลักษณ์ บุณยะวัน

พยาบาลวิชาชีพ (น.ร.ทุน)ชำนาญการ

นางสาววิลาสินี นิสีดา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางบัวณาลักษณ์ สมบัติดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US