งานการพยาบาลผู้คลอด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางนิลุบล   ราชโสภา
นางนิลุบล ราชโสภา

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางฉวีวรรณ   ภู่สมบูรณ์
นางฉวีวรรณ ภู่สมบูรณ์

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางสาวเยาวลักษณ์ เบ้าคำ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาววงศ์เดือน สอนสมนึก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวปณิดาพร โคตะมา (กาญจนะกันโห)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวนิธิพร ภูเวียนวงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวปิยวัล แสงลี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวเสาวคนธ์ ขจรจันทร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวกัลยาณัฐฐ์ (ทิฐิยา) มุริจันทร์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวสุภาพร หะสุนโม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวกรชนก วิศรี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางมาลากุล จันทร์หนองสรวง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวชนกานต์ สุมาลัย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวธนพร กันทะเสน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวชญานี สุโพเพียง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวรังสิยา แก้วอัคฮาด

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US