งานจ่ายกลาง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางวนิดา ทองแท้

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางวนิดา ทองแท้

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางวันเพ็ญ หาระมี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นายปรีชา บูชาพันธ์

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางปิยะมาศ แสนราช

พนักงานบริการ

ไม่มีรูป
นายสันทัด หมื่นหน้าบุราณ

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางสาวลักขณา แสนอุบล

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางวิน โพธิสม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวอินทุอร นามชมภู

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวขนิษฐา ปาละสิทธิ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายวิสิทธิศาสตร์ วรสุข

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวดวงภรณ์ จันทร์สุพันธ์

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางทองฤทธิ์ สายสอน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางศริณทิพย์ ศรีบุศยกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US