งาน ER

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางสาวพัชรมนต์ ดีมะการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางจินตนา เทพบุรี

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางสาวดารินทร์ จันดีสี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาววรัญญา อุปโคตร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นายมานะศักดิ์ ศรีสถาน

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางสาวรัตติยา ยันตะพันธ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางณิชาภัทร ภูทองแหลม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายวัฒนะ อุปโคตร

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางวิยะดา เคนสีลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวนิลเนตร เพชรวิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวเอื้อมพร จันทะโพธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์อาษา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวนิติยากร นิติธรรม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาววรรณปิยะ รักษ์กระโทก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนิภาพร ทะบัญหา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววิริยา พรหมโสภา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวนารีรัตน์ โอตพล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสุพัฒตรา สุระเสียง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายอัครวิชญ์ ศรีนุกูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางนภาลัย นาคำมูล

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวพิจิตรา บัวอ่อน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวมินตรา งามงอน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวถนิมภรณ์ งาสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวสุดธิดา พอพระ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวจันวดี ประลอบพันธ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวขวัญชนก วงละคร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวสรัญญา สมสะอาด

พยาบาลวิชาชีพ

ไม่มีรูป
นางสาวจิราภรณ์ หมื่นหน้าบุราณ

พนักงานประจำตึก

นางสาวประภัสสร สีสังข์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นายจีระศักดิ์ แก้วจันดี

พนักงานประจำตึก

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US