งาน EMS

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางสาวพัชรมนต์ ดีมะการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นายมนูญ วงศ์นิลจันทร์

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางสาวธารารัตน์ แสงมะณี

นักวิชาการสาธารณสุข

ไม่มีรูป
นางสาวสุดารัตน์ บุญศรี

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ไม่มีรูป
นางสาวบุศรินทร์ หินไชยศรี

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ไม่มีรูป
นางสาววัชราพรรณ ตันเสนา

นักวิชาการสาธารณสุข

ไม่มีรูป
นางสาวมณฑณัฐฐา สาขันโคตร

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ไม่มีรูป
นางสาวสุพัสตรา ดาน้อย

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ไม่มีรูป
นายกิตติพงษ์ เกษงาม

นักวิชาการสาธารณสุข

ไม่มีรูป
นางสายสุนีย์ คุรุอังกูร

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ไม่มีรูป
นายดานัย ผ่องใส

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ไม่มีรูป
นายอรรถพร ทองสอดแสง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายอุทัย หันจางสิทธิ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US