งานการพยาบาลวิสัญญี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางกรรณิการ์ วามานนท์

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางสุดชาดา ศรีสถาน

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางปิจะมาศ ทองสอดแสง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาววราภรณ์ โคตรปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวชิดชนก กระเดา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางอัจฉราพร ประชาชิต

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายศุภชัย ผลมุ่ง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวศศิมา แสนวิลัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวนิศาชล แก่นไชย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวปนัฎฐา ปาลสาร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวนิตยา พรศรี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US