งานการพยาบาลห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางสายพิรุณ พาโคกทม

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางสุรีพร จรกรรณ์

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางสาวเบญจพร อัมรัตน์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวมลฤดี สุริยะไชย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นายศุภชัย ดุลนีย์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวกิตตญา ไชยอำพร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวอัญชลีรัตน์ ชมภู

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวธันดา ภูเบศชญานนท์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพิมลพร ศรีสถาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวจิตรารัตน์ บุญสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวนวลฉวี บุตะละ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวสุนัน พันธะสา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวนิรมล อนันตภักดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวปิยะวรรณ วงภักดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวศิริภรณ์ กาญจนะกันโห

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายยุกติ ขาวนาเข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวชนิกานต์ ขันนาเลา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวชนิดา นามบุรี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายวงศ์วิวัฒน์ บุตรอุดม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวสุดารัตน์ นาระคล

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวอรนภา วงค์สอน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวอรอุมา เพชรพรรณ

พยาบาลวิชาชีพ (น.ร.ทุน)ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวภัทริยา รังษีสม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวชมัยพร แสงโยธา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นายชาตรี ทองสอดแสง

พนักงานประจำตึก

ไม่มีรูป
นางสาวกุลจิรา ไชยพร

พยาบาลวิชาชีพ

ไม่มีรูป
นางสาวเจนจิรา ศาลาแก้ว

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US