งานการพยาบาลจิตเวช

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางต้องจิตร   ลันโคตร
นางต้องจิตร ลันโคตร

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางสาวอาภาภิญ เวียงอินทร์

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นายสมเพียร สุดชารี

พนักงานประจำห้องทดลอง

ไม่มีรูป
นางจันทร์สุดา พลกลาง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายเจริญชัย พองพรหม

นักจิตวิทยาชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ พันธุ์ทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางกฤติมาพร พรหมจำปา(อรบุตร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวธิติมา ศิริชมภู

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายวีระยุทธ ชูแก้ว

พนักงานประจำตึก

นางสาวชลธิชา ถนอมวงค์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวศศิวรรณ บุริจันทร์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวธิดารัตน์ อุ่นสมัย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวปรียา สุระทัด

พยาบาลวิชาชีพ

ไม่มีรูป
นางสาวรุ่งไพลิน เสาร์สุวรรณ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US