คลินิกโรคเรื้อรัง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางต้องจิตร   ลันโคตร
นางต้องจิตร ลันโคตร

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางกุลนที   ทองโคตร
นางกุลนที ทองโคตร

หัวหน้างาน

นางสายหยุด ใจซื่อ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางอรัญญา วงษาจันทร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวสุมารี คำผุย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางมณีรัตน์ จันลาเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางอัจฉราภรณ์ จันทศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวกมลชนก ไชยชมภู

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวพลอยไพลิน ติงมหาอินทร์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
ว่าที่ ร.ต.เพ็ญพักตร์ พิมพ์บุญ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงาน

นางสาวณัชชารินทร์ สวัสดี

พนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ไม่มีรูป
นางสาวศรัณย์พร วรสุข

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US