งานให้คำปรึกษา TB,AIDS

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางต้องจิตร   ลันโคตร
นางต้องจิตร ลันโคตร

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางกุลนที   ทองโคตร
นางกุลนที ทองโคตร

หัวหน้างาน

นางเทพวาณี ร่างกาย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา มิกทา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศิริพร หล้ามงคล

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวนุชจรี แซ่เอ็ง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US