งานบริการผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางต้องจิตร   ลันโคตร
นางต้องจิตร ลันโคตร

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางกุลนที   ทองโคตร
นางกุลนที ทองโคตร

หัวหน้างาน

นางสาวฐิติมา ศรีสถาน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวพัชราภรณ์ สุขานนท์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาวธิดา จำปาวัน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นายดนุพล ชารีเรือง

พนักงานประจำตึก

นางสาวพรนภา อุปัชฌาย์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวรัตนา กิ่งก้าน

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ไม่มีรูป
นางนวลจันทร์ คล้ายจันทึก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสนองรักษ์ ยะสาร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวนาฎอนงค์ ทะคง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาลินี วีระพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางวิจิตรา สราญรมย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางทิพย์วิพา นามแสน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางประภาพร ศรีสว่าง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางเชิญขวัญ วงษ์กระจ่าง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางภัทรา สมโชค

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวชุติกาญจน์ ไชยรบ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวจิราวรรณ ศิริวงษ์ขันธ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวมาลินี มณีนพ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวอัจฉรา สิริศิระประภากุล

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวปิยนุช วงศ์นิลยอง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวฐิติพร ไชยรบ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวจิรารัตน์ รัตนะอาษา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวปวีณา ตองสู่

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาววันเพ็ญ บุตระ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายสิทธิศักดิ์ สนสายสิงห์

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

นายธีรยุทธ ดีสร้อย

พนักงานประจำตึก

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US