กลุ่มงานการเงิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางสาวรุ้งลาวัลย์ พิลาจันทร์

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางสาวอำไพ แวงวงค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ไม่มีรูป
นางสาวสุภาพร พรหมนอก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ไม่มีรูป
นางวิภาวดี ทิพย์สุวรรณ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพัชรี ชีด้วง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ไม่มีรูป
นางสาวรมิดา ศรีเหรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ไม่มีรูป
นางสาวเบญจพร แก้วน้ำคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US