กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย พลกลาง

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวณัฐริกา มยุโรวาท

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปรัชญา สีสถาน

นักทรัพยากรบุคคล

ไม่มีรูป
นางสาววาสิฎฐี รักษาสิทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ บรรหาราช

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพรพิมล ศรีมา

เจ้าพนักงานธุรการ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US