งานซ่อมบำรุงทั่วไป

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายพัฒนา วีระพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นายพัฒนา วีระพันธ์

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นายอภิรักษ์ มหาพรม

ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น

นายพงศ์พล ราชโสภา

วิศวกรโยธา

ไม่มีรูป
นายอนุชาติ สุนทร

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ไม่มีรูป
นายทวีวงศ์ พาอ้ม

ช่างฝีมือทั่วไป

ไม่มีรูป
นายสายัน แดงหล้า

ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นายสมชาย สุวรรณกิจ

ช่างฝีมือทั่วไป

นายสมพงษ์ วงษ์ศรีชา

ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US