งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายพัฒนา วีระพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นายมีชัย ดวงสุภา

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นายพงศกร ไชยเทศ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ไม่มีรูป
นายสิทธิชัย สิงห์ใหญ่

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ไม่มีรูป
นายชัชนกร ชินบุตร

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ไม่มีรูป
นายสิทธิชัย บัวดี

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ไม่มีรูป
นายธนพล เกษมราช

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ไม่มีรูป
นายนพรักษ์ แสนหล้า

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ไม่มีรูป
นายพีรพงษ์ สีหาคลัง

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US