กลุ่มงานพัสดุ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางสาวปราณี คำประเทือง

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายนิรันดร์ อักษรดี

เจ้าพนักงานพัสดุ

ไม่มีรูป
นางสาวสุปราณี เทพบุรี

พนักงานพัสดุ

ไม่มีรูป
นางวรรณา ชนะเชิด

เจ้าพนักงานพัสดุ

ไม่มีรูป
นางสาวนิสากร ศรีสวัสดิ์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวจุฑามาศ ศรีสร้อย

นักวิชาการพัสดุ

ไม่มีรูป
นางสาวจิดาภา ยศติวงค์

นักวิชาการพัสดุ

ไม่มีรูป
นางสาวณิชาภัทร จันเพ็ญ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวมัลลิกา ศิริคลพรม

พนักงานพัสดุ

นางสาวปณิดา พรรื่นเริง

พนักงานพัสดุ

นางสาวแพรวพรรณ ตระกูลนิตย์

พนักงานพัสดุ

นางสาวนิตยา ทัพศร

พนักงานพัสดุ

นางสาวรัชฎาภร บุญวิจิตร

พนักงานพัสดุ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US