งานยานพาหนะ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายกฤษฎา เทพบุรี

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นายพรชัย ทองสอดแสง

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นายอภิชาติ ดาสีวังปา

พนักงานขับรถยนต์

นายพงษ์บุญ แก้วคำสอน

พนักงานขับรถยนต์

นายนักรบ ภูทองแหลม

พนักงานขับรถยนต์

นายสิทธิ์ ไชยโกสีย์

พนักงานขับรถยนต์

ไม่มีรูป
นายสมเกียรติ แสนอุบล

พนักงานขับรถยนต์

ไม่มีรูป
นายเอกชัย สาจิตร

พนักงานขับรถยนต์

นายวิทยา แสงลี

พนักงานขับรถยนต์

ไม่มีรูป
นายสิทธิศักดิ์ ไชยพร

พนักงานขับรถยนต์

นายพชร แก้วกำ

พนักงานขับรถยนต์

ไม่มีรูป
นายอภิชาติ ลุนมาตร์

พนักงานขับรถยนต์

ไม่มีรูป
นายนุติ แผลงฤทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

ไม่มีรูป
นายวิทวัส อุปละ

พนักงานขับรถยนต์

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US