งานรักษาความปลอดภัย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายกฤษฎา เทพบุรี

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นายวิเชียร สาระการ

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นายบุญสงค์ โหมดไทย

พนักงานบริการ(รปภ.)

ไม่มีรูป
นายวรวิทย์ ทองอ่อน

พนักงานบริการ(รปภ.)

ไม่มีรูป
นายรักพงษ์ ดวงสุภา

พนักงานบริการ(รปภ.)

ไม่มีรูป
นายสมศักดิ์ โคตรประดา

พนักงานบริการ(รปภ.)

ไม่มีรูป
นายสุวิทย์ บุญดี

พนักงานบริการ(รปภ.)

ไม่มีรูป
นายชาย ศรีสว่าง

พนักงานบริการ(รปภ.)

ไม่มีรูป
นายธวัธชัย พลเยี่ยม

พนักงานบริการ(รปภ.)

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US