งานซักฟอก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายกฤษฎา เทพบุรี

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นายอนันตเทพ จันทะเสน

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นายชัยพร ศรีกะภา

พนักงานซักฟอก

ไม่มีรูป
นายเอกกษัตริย์ สัตถาผล

พนักงานซักฟอก

ไม่มีรูป
นางอรอุมา สร้อยสูงเนิน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสุธาสินี ทัศมี

พนักงานซักฟอก

ไม่มีรูป
นายอดุลย์ ปิ่นใจ

พนักงานซักฟอก

ไม่มีรูป
นางสาวกรรณนิการ สาจิตร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US