องค์กรแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายสิทธิพงษ์ ดำรงค์พิวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นายณรัฐ วิโรจนวัธน์

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นายศุภฤกษ์ กองเกตุใหญ่

นายแพทย์

ไม่มีรูป
นายปิยรักษ์ แก่นทอง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวสุภชา กฤตสิงห์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายธนิสร อนุพงศ์เมธี

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาววรรณฤดี เล่าสุอังกูร

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายธีร์ธวัช กวียานันท์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวปานรดา ปฐมขจรกุล

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายธนากร เหลี่ยมพิทักษ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายติณนภัส วัฒนนาวิน

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายเจตริน ฉัตราติชาต

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายชาคริต รอดรุ่งเรือง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวปลื้มชนก มั่นเขตวิทย์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวจณิสตา เตชะศรีวรกุล

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายณัฐชนน ข้างโต

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวจิรัชยา มหาวนา

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวแพรวา ตันศิริ

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายกิจจพัฒน์ สือสกุล

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวชนกานต์ อรรคศรี

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวภัทราภรณ์ สุรเนตินัย

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายวิชรัตน์ ทองคลี่

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายชนรพ สรรค์พฤกษ์สิน

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายโสภณ นิลกำแหง

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)สูง

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US