กลุ่มงานอายุรกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายสิทธิพงษ์ ดำรงค์พิวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางพิสมัย สีมาวุธ

พนักงานพิมพ์

ไม่มีรูป
นางสาวกันย์จีรา ชัยประเสริฐ

นายแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวณัฐวรางค์ อุดมลาภ

นายแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวกุลวดี พิเศษพิชญา

นายแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายวิศรุต เพชรคำ

นายแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวเบญจวรรณ คำหนองคู

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ไม่มีรูป
นายสุเมธ รัตนมณีกรณ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US