งานกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางสาวธารทิพย์ บุญทรง

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางสาววราห์ภรณ์ ฮุงหวล

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นางอนัญญา อุปโคตร

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ไม่มีรูป
นางสาวจินตนา มูลธิ

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

นายสราวุฒิ จันมูล

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวกัญณภัทร วงค์ชารี

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางกนกพร รัตนมณีกรณ์

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายกฤษฎิ์ บูรพา

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นางสาวปารุดา มิ่งมิตรวัน

พนักงานธุรการ

นายกิตติภณ พรหมพา

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ไม่มีรูป
นางสาวเยาวพา งามตา

ช่างกายอุปกรณ์

ไม่มีรูป
นางสาวสิริพร แก้วมา

นักกายภาพบำบัด

ไม่มีรูป
นายกฤษณะ เหล่าการ

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US