กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายสมบูรณ์ วุฒิพิริยะอังกูร

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นายณรัฐ วิโรจนวัธน์

นายแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวธารทิพย์ บุญทรง

นายแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายเชิดวุฒิ สมบูรณ์ประเสริฐ

นายแพทย์ชำนาญการ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US