กลุ่มงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางสุกัญญา นำชัยทศพล

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นายนนท์ ตั้งกุลบริบูรณ์

พนักงานประจำห้องยา

ไม่มีรูป
นายกิติศักดิ์ อึ้งเจริญ

พนักงานประจำห้องยา

ไม่มีรูป
นายกฤตติญากร พรมแพง

พนักงานประจำห้องยา

ไม่มีรูป
นายอรรถพล อุปบุตร

พนักงานประจำห้องยา

ไม่มีรูป
นางสาวชุติมา คันลาสิทธิ์

พนักงานประจำห้องยา

ไม่มีรูป
นายสุเมธ ไชยสาคร

พนักงานประจำห้องยา

นายวีรภัทร ทาปลัด

พนักงานประจำห้องยา

ไม่มีรูป
นายอนุวัฒน์ กุลไธสง

เภสัชกร

ไม่มีรูป
นางสาวศศินา กายราช

เภสัชกร

ไม่มีรูป
นางสาวนันทวรรณ ว่องไว

เภสัชกรชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายตฤณ แสงสุวรรณ

เภสัชกรชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวสุวัฒนา ไชยรบ

เภสัชกรชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางศุภปริญญ์ แสงสุวรรณ

เภสัชกรชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวรุ้งนภา ปาพรม

เภสัชกรชำนาญการ

นายอิศรักษ์ เหลาคม

เภสัชกรชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายวิษณุ ยิ่งยอด

เภสัชกรชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายโภคิน วรินทร์

เภสัชกรชำนาญการ

นางณัฏฐินันท์ วิสุทธิเมธีกร

เภสัชกรชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสัจจาภรณ์ ทองใบ

เภสัชกรชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวไขนภา จำวงศ์ลา

เภสัชกรชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวสุธาสินี ศรีสร้อย

เภสัชกรชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวจตุพร พลศรีดา

เภสัชกรชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวอรณิชชา ธนวิชัยกุล

เภสัชกรชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายสายชล อ่อนมณี

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

ไม่มีรูป
นางอารีรัตน์ ราชวงศ์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

ไม่มีรูป
นางสาวฉัตรจริญา ราชกรม

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

ไม่มีรูป
นางสาวกมลวรรณ เหลืองอภิชาตกุล

เภสัชกรปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวสุนันทา เมรุ

เภสัชกรปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางอรัญญา กมุทชาติ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวอรพรรณ โยธาไพร

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

นางสาวนิภาภรณ์ ธงไชย

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ไม่มีรูป
นางสาวจิราวรรณ สุระดะนัย

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ไม่มีรูป
นางสาววิจิตรา อินทวงศ์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ไม่มีรูป
นางสาวกิตติมา ศรีกุล

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

นายนัฐดิษฐ์ ริกำแง

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ไม่มีรูป
นางสาวสุธิตา ภูทุมมี

พนักงานพัสดุ

ไม่มีรูป
นางสาวชนนิกานต์ ทองสอดแสง

พนักงานประจำห้องยา

นางสาวรัชฎาพร ไชยรบ

พนักงานประจำห้องยา

ไม่มีรูป
นางสาวรัชนีวรรณ เดชโฮม

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

นางสาวนริศรา ไทยใหม่

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ไม่มีรูป
นางสาวรวิสรา อ่อนอุทัย

พนักงานประจำห้องยา

ไม่มีรูป
นายศรายุธ ขาวขันธ์

พนักงานประจำห้องยา

ไม่มีรูป
นายชั้นเชิง พรหมนอก

พนักงานประจำห้องยา

ไม่มีรูป
นางสาวอมรลักษณ์ ไพเรืองโสม

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US