กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางชลธีรา เจริญไชย

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางสาวศศิธร อุปัชฌาย์

พนักงานประจำห้องทดลอง

ไม่มีรูป
นายสุริยคราส แสงจันทร์

พนักงานประจำห้องทดลอง

ไม่มีรูป
นายชัยวัฒน์ บิดานารา

พนักงานประจำห้องทดลอง

ไม่มีรูป
นางสาวผกามาศ สุวรรณเขต

พนักงานประจำห้องทดลอง

ไม่มีรูป
นางสาวสุภาพร สีมี

พนักงานประจำห้องทดลอง

ไม่มีรูป
นายสุธี สังฆะพิลา

พนักงานประจำห้องทดลอง

นางจันทิมา บุบผาอาจ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไม่มีรูป
นางสาววรนุช อาจวิชัย

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางนิตยา จันทร์ทอง

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายณัชพล พาโคกทม

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางรุจี กัลยาบาล

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

ไม่มีรูป
นางสาวรติพร วงษ์ศิลป์

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นายปองกานต์ เขื่อนกองแก้ว

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวภาสุรีย์ เหมะธุลิน

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางภาสิวัจนาฎ ภัทรภิญโญ

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวอาทิตยา สุวรรณรงค์

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นายสุรศักดิ์ ชาญนรา

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวอัยรัตน์ดา จุ้ยเตย

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางโสภิดา บุญพงษ์

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นายปรีชา มหาวัง

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวจิรวรรณ อุ่นทอง

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ไม่มีรูป
นางสาวชุติภา สกนธวัฒน์

นักเทคนิคการแพทย์

ไม่มีรูป
นางสาวกรรณิการ์ เจริญเหล่า

พนักงานประจำห้องทดลอง

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US