กลุ่มงานโภชนศาสตร์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางเจนจิรา วงศ์ปัญญา

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางสาวมณเฑียร แสนสุข

พนักงานประกอบอาหาร

ไม่มีรูป
นายฐาปกรณ์ หงสาคำ

พนักงานประกอบอาหาร

ไม่มีรูป
นางสาวจารุวรรณ สุระดะนัย

พนักงานประกอบอาหาร

ไม่มีรูป
นางสาวอรชร ศรีดามาตย์

พนักงานประกอบอาหาร

ไม่มีรูป
นายสันทนา อันสุข

พนักงานประกอบอาหาร

ไม่มีรูป
นางสาวยุพาภร หลอดทองหลาง

พนักงานประกอบอาหาร

ไม่มีรูป
นายธวัชชัย เป้าจันทึก

พนักงานประกอบอาหาร

ไม่มีรูป
นางสาวพลอยไพลิน เอื้ออารีย์กุล

นักโภชนาการ

ไม่มีรูป
นางสาวสรารักษ์ ป้องปาน

พนักงานประกอบอาหาร

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US